สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ159,306.6170,000.0056.1 %5.07,805.98253.5096.8 %5.0
รวม 159,307 70,000 56.06 % 7,806 254 96.75 %