สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 484,859.06430,914.0011.1 %5.08,425.065,655.6032.9 %5.0
รวม 484,859 430,914 11.13 % 8,425 5,656 32.87 %