สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย150,220.33125,000.0016.8 %5.06,502.161,033.7584.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,306.9713,187.000.9 %0.52,053.981,197.2141.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,850.7611,473.9910.7 %5.01,912.88991.5148.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท15,260.4417,266.00-13.1 %0.02,092.08355.0083.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,353.959,149.0019.4 %5.0980.24363.8562.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,678.227,710.4443.6 %5.01,370.00346.7574.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,745.8413,000.485.4 %2.51,848.41244.5086.8 %5.0
รวม 230,417 196,787 14.60 % 16,760 4,533 72.96 %