สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 745,308.00110,979.0085.1 %5.035,658.321,681.7595.3 %5.0
รวม 745,308 110,979 85.11 % 35,658 1,682 95.28 %