สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)901,844.06500,975.0044.4 %5.014,872.247,255.7851.2 %5.0
รวม 901,844 500,975 44.45 % 14,872 7,256 51.21 %