สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 128,545.02198.0099.8 %5.04,938.82849.8382.8 %5.0
รวม 128,545 198 99.85 % 4,939 850 82.79 %