สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ213,475.39341,086.00-59.8 %0.06,577.20261.5296.0 %5.0
รวม 213,475 341,086 -59.78 % 6,577 262 96.02 %