สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน268,154.94381,819.66-42.4 %0.08,822.14602.5393.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร25,041.6713,985.0044.2 %5.01,015.79140.5186.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 122,121.9722,521.00-1.8 %0.01,074.81507.8252.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 212,467.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0866.30260.6769.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ29,094.386,850.0076.5 %5.0321.3657.2182.2 %5.0
รวม 344,413 425,176 0.00 % 12,100 1,569 87.04 %