สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 412,051.44367,130.0010.9 %5.010,473.024,024.8061.6 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง17,233.2270,045.00-306.5 %0.03,355.77538.6983.9 %5.0
รวม 429,285 437,175 -1.84 % 13,829 4,563 67.00 %