สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1,543,944.401,202,000.0022.1 %5.08,450.321,885.0577.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย35,807.5923,346.3634.8 %5.012,652.11421.8096.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต38,748.0413,611.9564.9 %5.01,055.55291.0672.4 %5.0
รวม 1,618,500 1,238,958 23.45 % 22,158 2,598 88.28 %