สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 273,152.59234,000.0014.3 %5.06,921.131,443.1879.1 %5.0
รวม 273,153 234,000 14.33 % 6,921 1,443 79.15 %