สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 183,533.05118,000.0035.7 %5.05,767.391,388.0675.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์171,024.38105,253.6038.5 %5.03,362.24559.2383.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,817.9951,984.0026.6 %5.01,542.47955.1138.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์189,334.17118,787.0037.3 %5.03,980.46582.5185.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์149,756.6375,196.0049.8 %5.02,614.21586.3077.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์75,912.1561,844.0018.5 %5.02,216.04589.1273.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์157,815.58102,017.0035.4 %5.01,589.78165.3889.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์100,933.3570,938.0029.7 %5.02,586.03151.8394.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์228,174.52174,780.0023.4 %5.06,046.42662.9089.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์124,165.4274,809.0039.8 %5.01,194.15494.0558.6 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา921,972.19567,932.0038.4 %5.03,377.761,062.8468.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง269,287.66151,417.0243.8 %5.05,978.031,558.2573.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์284,942.2892,217.0067.6 %5.03,737.611,143.5569.4 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์236,199.03163,297.0030.9 %5.02,298.56728.5268.3 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา453,559.63329,550.0027.3 %5.07,301.371,063.4085.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์115,963.3170,757.0039.0 %5.04,852.44216.0095.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล162,220.5397,469.0039.9 %5.0508.36528.60-4.0 %0.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27,013.4020,346.0024.7 %5.02,000.65238.2688.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,243.3756.1595.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,251.4214,433.0020.9 %5.02,899.39210.9192.7 %5.0
รวม 3,940,877 2,461,027 37.55 % 65,097 12,941 80.12 %