สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา234,134.11205,000.0012.4 %5.09,278.643,341.4964.0 %5.0
รวม 234,134 205,000 12.44 % 9,279 3,341 63.99 %