สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 150,847.55124,000.0017.8 %5.07,118.111,016.6585.7 %5.0
รวม 150,848 124,000 17.80 % 7,118 1,017 85.72 %