สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน114,125.8278,000.0031.7 %5.05,661.0854.9599.0 %5.0
รวม 114,126 78,000 31.65 % 5,661 55 99.03 %