สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 263,203.41378,543.00-43.8 %0.058,951.2014,197.4775.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60676.4077.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 129,044.76167,541.00-29.8 %0.029,392.8215,312.1347.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 83,572.64139,572.00-67.0 %0.029,857.002,720.3990.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 60,120.66116,922.00-94.5 %0.06,596.0018,355.62-178.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 103,746.25379,000.00-265.3 %0.06,674.725,578.8516.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)30,139.8427,211.009.7 %4.57,978.606,354.5320.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 101,144.8934,000.0066.4 %5.011,839.731,885.3184.1 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 973,785.5651,502.7394.7 %5.022,095.448,660.7060.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 19,730.149,937.0049.6 %5.02,034.99200.5590.1 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,186.63392.0098.2 %5.02,840.36290.5289.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบ45,928.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,936.84ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1,125,463.402,267,822.00-101.5 %0.02,681.564,558.62-70.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 107,865.18427,814.00-296.6 %0.01,741.061,728.110.7 %0.5
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,418.81423.0670.2 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20999.75-1.7 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)20,471.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,412.70835.2281.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.371,391.1878.5 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,933.613,076.0077.9 %5.0811.621,943.49-139.5 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 41,179.8436,000.0012.6 %5.09,012.675,856.0235.0 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 79,464.69181,000.00-127.8 %0.015,759.075,407.7865.7 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 28,506.5519,000.0033.3 %5.04,861.382,339.5651.9 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,508.351,342.7246.5 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,090.6919,866.00-23.5 %0.03,419.952,378.8330.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,187.24-52.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,635.9629,601.00-3.4 %0.05,343.49806.7284.9 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 101,782.0787,000.0014.5 %5.013,858.954,630.9966.6 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,048.33499.9875.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,124.5529,035.0029.4 %5.04,506.33999.4877.8 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,520.72289.5181.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,911.78631.4367.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,414.3313,520.0039.7 %5.03,244.992,420.3425.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร64,385.00123,271.30-91.5 %0.021,249.703,610.4083.0 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร65,523.8493,000.00-41.9 %0.08,837.60950.9589.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.49,225.4025,656.0047.9 %5.011,238.93950.9591.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,776.0030,409.00-22.7 %0.04,139.581,914.4753.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบ18,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,310.48ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 312,713.184,759.4062.6 %5.01,654.512,602.03-57.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 421,794.0919,720.019.5 %4.53,574.303,215.1010.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 526,051.6313,409.9448.5 %5.04,489.242,726.9639.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,768.2414,654.3925.9 %5.02,565.061,850.3127.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร93,223.19104,000.00-11.6 %0.038,331.5688,615.75-131.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,683.2939,761.00-29.6 %0.06,337.338,092.40-27.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,121.603,370.0082.4 %5.02,231.23315.4885.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.211,551.7646.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,582.1918,021.5623.6 %5.04,524.656,852.19-51.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,702.8715,278.0038.2 %5.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ118,124.4491,235.6822.8 %5.048,095.87224,754.31-367.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,682.5747,684.30-30.0 %0.010,596.755,450.1648.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ85,792.4110,467.7087.8 %5.010,411.108,367.9519.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1104,805.0063,982.0039.0 %5.029,168.274,118.0185.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,872.424,927.0081.7 %5.07,342.355,405.9026.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,572.8651,831.00-110.9 %0.03,381.559,420.92-178.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,196.9840.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม31,549.96195,226.00-518.8 %0.05,128.5019,855.22-287.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค30,961.9227,674.4410.6 %5.06,440.554,036.4537.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,742.5627,254.00-10.2 %0.04,676.269,998.53-113.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,216.2323,937.635.1 %2.55,405.076,077.99-12.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,748.6942,511.00-1.8 %0.020,731.741,981.0090.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 72,288.6723,222.2567.9 %5.012,815.968,890.5130.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,909.7813,579.3249.5 %5.04,855.393,570.8726.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,397.5316,613.0051.7 %5.02,290.05280.8087.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.56,633.18108,671.83-91.9 %0.02,627.2320,756.89-690.1 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,372.35162,862.94-837.5 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,344.40-56.2 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,624.7578,139.00-43.0 %0.09,882.567,075.8828.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว26,263.2423,000.0012.4 %5.05,937.959,972.07-67.9 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)19,705.259,052.0054.1 %5.01,829.84642.2964.9 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,872.761,143.5738.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29756.1755.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.982,375.5435.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง44,330.8358,992.00-33.1 %0.0349,587.8810,812.1196.9 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,790.83713.2960.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,256.8535.4 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90537.4268.6 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,097.3673.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,903.2921,040.00-11.3 %0.03,422.683,769.40-10.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03376.5186.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,971.5023,000.0030.2 %5.03,828.721,532.4060.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,779.025,324.7080.1 %5.06,213.505,341.6214.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 166,888.8457,792.0013.6 %5.02,374.353,123.95-31.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 247,836.2345,553.794.8 %2.03,808.361,575.8558.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,273.3228,941.9215.6 %5.083,859.567,016.2091.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 435,069.8115,979.4254.4 %5.05,061.063,325.1534.3 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.59,088.0731,441.0046.8 %5.06,213.6416,592.38-167.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.37,043.5516,982.0054.2 %5.07,115.234,748.6533.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,726.6519,197.2059.8 %5.011,187.557,972.7328.7 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี71,953.1530,511.0557.6 %5.03,762.11229.8293.9 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,727.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0296.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง41,057.63107,740.00-162.4 %0.03,271.54553.7383.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 194,136.8144,544.0052.7 %5.037,291.25669.8698.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,098.0134,464.00-63.4 %0.056,783.84446.2599.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 220,409.0934,502.58-69.1 %0.027,778.831,935.3493.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 365,298.8326,508.0059.4 %5.029,996.261,232.2095.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4168,944.0621,197.0087.5 %5.071,693.74358.0899.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,621.8512,809.6751.9 %5.08,949.07741.0091.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 65,707.1920,944.0068.1 %5.025,002.78642.4897.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,101.6611,101.00-9.9 %0.042,131.72380.6399.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 821,612.6926,846.90-24.2 %0.0125,893.631,511.8398.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,174.3512,468.00-11.6 %0.05,639.62647.6488.5 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,471.4555,560.00-10.1 %0.02,657.111,351.7949.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,485.61340.0096.4 %5.0846.649.4698.9 %5.0
รวม 5,856,934 6,709,317 -14.55 % 1,531,051 761,533 50.26 %