สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ335,688.69498,000.00-48.4 %0.012,520.99986.6892.1 %5.0
รวม 335,689 498,000 -48.35 % 12,521 987 92.12 %