สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน303,532.00247,000.0018.6 %5.05,611.06822.3385.3 %5.0
รวม 303,532 247,000 18.62 % 5,611 822 85.34 %