สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ103,246.5754,006.0047.7 %5.04,982.601,236.0075.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,550.902,967.20-91.3 %0.02,718.76167.9893.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,484.633,578.98-2.7 %0.0380.32181.9152.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,821.423,348.0012.4 %5.0545.0386.5084.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,854.0410,816.25-180.6 %0.02,474.37464.1081.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,681.589,505.27-103.0 %0.02,774.75330.1088.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,923.636,951.50-0.4 %0.01,266.52252.0780.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,131.715,370.08-71.5 %0.02,615.98286.4289.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,702.355,540.29-105.0 %0.02,744.79144.4794.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,992.367,228.00-81.0 %0.0878.9463.6192.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,090.295,068.32-23.9 %0.03,457.94383.8188.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,602.336,778.00-88.2 %0.0697.71534.4023.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,538.8615,112.948.6 %4.02,113.40335.3584.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,449.2816,222.00-71.7 %0.01,751.72285.4983.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,941.5834,257.72-129.3 %0.02,070.71799.1361.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,370.4717,888.30-9.3 %0.01,423.23251.0782.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,251.3617,997.3815.3 %5.01,509.61235.3284.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,372.8934,215.00-60.1 %0.01,163.51399.6565.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,890.9422,466.00-2.6 %0.01,201.51262.2178.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,612.4019,164.002.3 %1.01,048.17354.1666.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,267.9322,122.0015.8 %5.01,196.65419.0065.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,782.652,537.00-42.3 %0.0676.11275.5059.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,461.0516,536.0022.9 %5.01,182.14274.4276.8 %5.0
รวม 336,021 339,676 -1.09 % 40,874 8,023 80.37 %