สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ109,182.6135,000.0067.9 %5.05,151.44170.6296.7 %5.0
รวม 109,183 35,000 67.94 % 5,151 171 96.69 %