สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 142,392.95132,328.007.1 %3.56,846.09636.8890.7 %5.0
รวม 142,393 132,328 7.07 % 6,846 637 90.70 %