สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์476,355.94266,292.0044.1 %5.06,477.14247.8896.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย278,011.84260,000.006.5 %3.01,313.411,004.9723.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา2,921.8715.0099.5 %5.017.851.8589.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย286,573.41262,000.008.6 %4.01,652.91172.4689.6 %5.0
สำนักข่าว18,407.1153,000.00-187.9 %0.05,708.63521.4290.9 %5.0
รวม 1,062,270 841,307 20.80 % 15,170 1,949 87.15 %