สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 138,056.45119,224.0013.6 %5.05,992.51457.1092.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,382.565,029.0021.2 %5.02,355.81843.5664.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)9,095.183,809.9458.1 %5.02,511.34565.2577.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,833.448,838.5110.1 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี8,239.656,866.9716.7 %5.02,415.812,289.505.2 %2.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา8,337.167,505.0010.0 %5.01,971.73536.2972.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง10,091.569,582.325.0 %2.52,416.70351.5085.5 %5.0
รวม 190,036 160,856 15.36 % 20,000 5,613 71.93 %