สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ123,929.6668,000.0045.1 %5.07,805.98141.0098.2 %5.0
รวม 123,930 68,000 45.13 % 7,806 141 98.19 %