สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 183,814.92136,118.2725.9 %5.06,655.36327.2595.1 %5.0
รวม 183,815 136,118 25.95 % 6,655 327 95.08 %