สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า205,252.34187,456.788.7 %4.06,805.44542.5892.0 %5.0
รวม 205,252 187,457 8.67 % 6,805 543 92.03 %