สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 458,770.00398,532.0013.1 %5.08,425.065,512.5034.6 %5.0
รวม 458,770 398,532 13.13 % 8,425 5,513 34.57 %