สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 898,510.448,495.0099.1 %5.06,692.88353.1694.7 %5.0
รวม 898,510 8,495 99.05 % 6,693 353 94.72 %