สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,886,883.00109,000.0097.2 %5.06,564.691,009.1084.6 %5.0
รวม 3,886,883 109,000 97.20 % 6,565 1,009 84.63 %