สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)867,676.38465,461.0046.4 %5.014,872.243,651.0075.5 %5.0
รวม 867,676 465,461 46.36 % 14,872 3,651 75.45 %