สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ202,174.81230,967.00-14.2 %0.06,567.8268.0099.0 %5.0
รวม 202,175 230,967 -14.24 % 6,568 68 98.96 %