สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี183,605.6694,279.0048.7 %5.05,751.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 183,606 94,279 48.65 % 0 0 0.00 %