สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน265,950.50347,740.00-30.8 %0.08,822.14193.7897.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร16,863.0312,076.0028.4 %5.01,015.7997.0790.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 118,228.8820,915.00-14.7 %0.01,074.81457.6757.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ141.48ประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,129.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 301,042 380,731 0.00 % 10,913 749 0.00 %