สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก480,796.631,031,606.00-114.6 %0.08,831.5213,026.30-47.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)254,226.69278,019.00-9.4 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)727,126.88629,764.1313.4 %5.023,748.8514,161.3540.4 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )351,301.06198,264.0043.6 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)152,527.44155,279.91-1.8 %0.07,215.045,548.0023.1 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)115,825.5553,680.0053.7 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)31,242.0935,451.00-13.5 %0.01,772.881,349.0023.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)125,683.2997,593.0022.4 %5.06,427.122,161.5066.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)522,662.72304,984.3441.6 %5.011,583.7720,598.45-77.8 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,727,507.40955,668.0044.7 %5.08,831.526,394.3027.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,124.6371,470.0048.3 %5.06,783.567,328.65-8.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)350,990.13328,665.006.4 %3.013,894.262,594.8081.3 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)159,812.97102,957.0035.6 %5.06,517.793,065.4553.0 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,169,232.60996,528.1914.8 %5.027,966.7238,432.35-37.4 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)131,370.3175,994.0042.2 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)359,018.59162,196.0054.8 %5.06,886.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,797,517.501,469,276.9018.3 %5.037,447.4510,382.1072.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,968,123.503,365,905.8043.6 %5.0110,659.724,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)307,111.69165,621.0046.1 %5.012,752.366,648.8547.9 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)758,416.38557,000.0026.6 %5.014,263.345,035.2064.7 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39888,853.13718,565.0019.2 %5.016,915.102,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)520,267.47743,479.69-42.9 %0.021,644.6227,898.55-28.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)837,962.25470,959.1943.8 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)115,151.4428,970.0074.8 %5.05,314.02918.6582.7 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)151,833.7513,888.0090.9 %5.05,423.46681.6087.4 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)94,274.2049,244.0047.8 %5.05,142.062,653.5048.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)825,339.75596,948.0027.7 %5.016,215.285,710.4564.8 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)391,625.75273,593.0030.1 %5.07,251.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,411,186.50807,728.6942.8 %5.026,196.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.341,741.84323,682.725.3 %2.57,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,255,551.601,476,327.40-17.6 %0.07,497.629,389.05-25.2 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,270,502.40786,566.7538.1 %5.03,784.792,176.5042.5 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.107,747.4226,759.4975.2 %5.02,439.741,583.5035.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.94,333.6129,403.5168.8 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.36,265.2434,429.005.1 %2.51,244.33327.7573.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)638,712.13432,340.0332.3 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,779,415.00956,412.2546.3 %5.061,509.942,121.4596.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)210,618.5935,973.7582.9 %5.03,878.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)225,607.63156,942.8030.4 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท304,467.88147,215.8051.6 %5.09,542.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1369,900.09189,143.0648.9 %5.07,309.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.121,259.7381,548.0032.7 %5.02,722.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.31,296.2718,773.7140.0 %5.06,130.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.118,727.7667,880.0142.8 %5.03,274.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1306,141.41212,269.8430.7 %5.08,663.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2468,996.84327,297.1330.2 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3867,767.88591,509.9431.8 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)75,843.2333,769.5055.5 %5.01,606.071,305.0018.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,624.889,684.5281.6 %5.01,208.42760.0037.1 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.10,443.214,892.0053.2 %5.0721.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)965,777.56487,626.0049.5 %5.015,041.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)183,911.3639,488.8678.5 %5.06,350.172,506.5560.5 %5.0
พล.ร.11675,499.50161,569.0076.1 %5.014,148.435,696.0559.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)4,075,090.00236,382.0994.2 %5.082,136.4910,352.3087.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,217,289.801,521,715.1031.4 %5.041,052.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.143,579.0562,889.5956.2 %5.03,209.080.00100.0 %5.0
พัน.สท.42,676.1720,745.9251.4 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)911,870.00603,494.0033.8 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)445,433.8883,971.0081.1 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31736,793.75513,995.0030.2 %5.013,324.165,041.0062.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)791,846.69430,511.1345.6 %5.015,620.957,012.9055.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36781,127.56795,568.56-1.8 %0.014,362.6112,294.1514.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )428,419.31183,382.0557.2 %5.08,450.868,978.55-6.2 %0.0
มทบ.11 และ นขต.519,152.97301,836.0041.9 %5.010,161.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)488,966.91222,196.0654.6 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15181,028.3184,569.0153.3 %5.03,221.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)354,192.88112,808.1868.2 %5.05,546.792,170.0060.9 %5.0
มทบ.22991,890.50407,476.3458.9 %5.020,508.542,679.0086.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)645,667.50185,975.0071.2 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)380,003.03120,359.4568.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )336,234.3195,115.0071.7 %5.06,546.224,032.6038.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)460,064.72174,257.4762.1 %5.09,554.0511,224.05-17.5 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)306,240.38131,000.6057.2 %5.06,136.352,856.5053.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)380,170.97177,295.0553.4 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310660,631.3180,112.6687.9 %5.012,971.567,630.0041.2 %5.0
มทบ.32356,041.81197,887.1344.4 %5.06,979.932,815.6559.7 %5.0
มทบ.34414,683.41185,167.0255.3 %5.08,337.9515,456.25-85.4 %0.0
มทบ.35426,198.78291,543.7531.6 %5.08,880.075,866.9533.9 %5.0
มทบ.37313,186.72103,461.5367.0 %5.06,290.34570.0090.9 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.70,911.7140,035.0043.5 %5.01,274.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)130,714.4157,961.1055.7 %5.02,364.001,044.7555.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)274,330.34106,343.1161.2 %5.05,280.144,539.1514.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)335,443.47112,843.9866.4 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.625,569.69246,222.0060.6 %5.012,827.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)153,488.8445,434.0070.4 %5.08,245.171,168.3585.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)260,626.67141,303.0045.8 %5.05,090.844,865.254.4 %2.0
รพ.ของ ทภ.1562,421.56435,705.1922.5 %5.01,980.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.117,148.7262,446.0046.7 %5.0546.04273.0050.0 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,737.0437,526.7919.7 %5.02,697.15494.0081.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.88,769.73145,749.59-64.2 %0.02,228.693,951.50-77.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.50,695.0547,966.005.4 %2.51,925.563,121.20-62.1 %0.0
รร.ส.สส.71,114.9265,576.007.8 %3.52,243.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,542,373.903,786,305.00-145.5 %0.08,988.7610,979.25-22.1 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)440,679.09263,506.3140.2 %5.03,360.622,366.0029.6 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)110,749.6989,640.3719.1 %5.04,304.993,452.7519.8 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก82,249.5587,162.00-6.0 %0.02,389.06496.7579.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)188,012.67216,460.00-15.1 %0.04,427.403,020.0031.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.134,289.9579,244.0041.0 %5.07,854.710.00100.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 812,490.69447,406.7244.9 %5.031,917.4611,802.6063.0 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)609,427.38364,761.4740.1 %5.025,527.3612,364.6551.6 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,859.6123,915.0069.7 %5.07,514.151,547.5579.4 %5.0
รวม 55,953,852 35,598,032 36.38 % 930,141 454,799 0.00 %