สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 142,460.20107,457.7424.6 %5.05,851.811,033.6082.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่129,282.0791,678.0029.1 %5.04,707.261,165.0575.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,594.8131,885.0010.4 %5.02,573.14750.7070.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น118,530.0272,972.0038.4 %5.02,747.19623.2077.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,667.9626,000.0079.0 %5.02,112.89611.8071.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา95,883.5665,650.0031.5 %5.02,136.52454.0178.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี74,378.7932,470.4056.3 %5.02,165.85232.1989.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี727,564.06905,000.00-24.4 %0.04,738.632,683.2843.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่96,287.8387,680.008.9 %4.04,468.88362.5091.9 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี183,525.38324,480.00-76.8 %0.01,995.012,053.55-2.9 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี165,810.31259,243.00-56.3 %0.01,389.701,329.644.3 %2.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี150,492.02385,027.00-155.8 %0.02,093.252,045.752.3 %1.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง146,428.06180,162.00-23.0 %0.04,260.87332.7792.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี182,307.38147,106.0019.3 %5.02,724.16633.0276.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี199,278.02265,960.00-33.5 %0.02,610.97800.4269.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี166,544.91278,140.00-67.0 %0.03,989.27514.6087.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,297,951.402,468,946.00-90.2 %0.09,569.53851.0091.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,628.2222,500.0047.2 %5.01,826.64221.4987.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน840,245.81822,000.002.2 %1.04,754.252,172.4854.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์181,673.58291,598.00-60.5 %0.01,666.931,505.659.7 %4.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี20,405.6525,943.00-27.1 %0.01,357.67141.6389.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา311,440.47507,398.00-62.9 %0.02,082.74594.0171.5 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา69,222.1065,000.006.1 %3.0439.32120.6072.5 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ332,120.16335,260.00-0.9 %0.02,032.88762.2762.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง81,375.54150,732.13-85.2 %0.0509.84631.67-23.9 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,407,239.40952,000.0032.3 %5.03,120.33564.8181.9 %5.0
รวม 7,322,338 8,902,288 -21.58 % 77,926 23,192 70.24 %