สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา216,864.92188,000.0013.3 %5.09,278.642,458.6073.5 %5.0
รวม 216,865 188,000 13.31 % 9,279 2,459 73.50 %