สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 254,610.73362,897.00-42.5 %0.058,951.2014,317.3675.7 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.02,949.60432.0085.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 124,799.86136,454.00-9.3 %0.029,392.8214,634.1650.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,823.54133,443.00-65.1 %0.029,857.004,724.1784.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 57,579.51112,993.00-96.2 %0.06,322.8916,824.70-166.1 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 100,333.54380,000.00-278.7 %0.06,674.725,532.1817.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)29,148.4026,622.008.7 %4.07,978.606,435.4719.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 79,435.1181,000.00-2.0 %0.09,627.531,567.6983.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 941,518.1992,244.9090.2 %5.022,122.756,978.9068.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,918.428,836.0050.7 %5.02,105.88227.8689.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,456.814,196.0080.4 %5.02,840.36258.9590.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบ44,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,784.60ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 941,547.692,242,696.00-138.2 %0.02,729.504,091.01-49.9 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 103,870.18515,852.00-396.6 %0.01,741.061,828.67-5.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,322.65381.6871.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20737.7625.0 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,412.70987.1177.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.371,298.2079.9 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,641.413,057.0077.6 %5.0813.911,896.40-133.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,825.2433,000.0017.1 %5.09,012.675,904.3934.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 76,434.22172,000.00-125.0 %0.015,759.075,426.6665.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,568.8416,000.0042.0 %5.04,861.382,233.3254.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,508.351,676.7833.2 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,228.8718,539.00-21.7 %0.03,419.952,004.4141.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0749.211,038.49-38.6 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,693.9828,964.00-4.6 %0.05,343.49678.5987.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 98,433.9877,000.0021.8 %5.013,858.953,741.5173.0 %5.0
กองกฎหมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,689.9112,122.0068.7 %5.04,123.98840.9179.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,548.04245.3184.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,911.78506.2073.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,676.2911,957.0044.8 %5.03,244.992,300.7729.1 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร62,267.07146,353.45-135.0 %0.021,249.702,917.3886.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร62,617.2288,989.00-42.1 %0.08,837.60847.0190.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.47,606.1525,656.0046.1 %5.011,238.93950.9591.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,877.7728,308.80-18.6 %0.04,139.582,278.4345.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,039.08ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 313,626.744,669.6065.7 %5.01,654.513,821.02-130.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,465.8020,624.00-0.8 %0.03,574.303,109.1313.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,704.2613,622.1047.0 %5.04,489.242,136.3352.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,093.2513,324.3133.7 %5.02,565.061,812.0229.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร90,323.10109,000.00-20.7 %0.038,331.5687,067.77-127.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,049.8440,105.00-33.5 %0.06,337.338,594.00-35.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,492.442,547.0086.2 %5.02,231.23311.7186.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.215,377.55-85.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,806.4617,658.1222.6 %5.04,524.655,524.41-22.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9ไม่ครบ30,141.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,072.2990,147.2421.0 %5.048,095.87204,587.64-325.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,308.5846,485.60-28.0 %0.010,596.755,104.2951.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ82,970.3018,488.2977.7 %5.010,411.1010,451.86-0.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1101,357.4761,410.3939.4 %5.029,168.274,487.3084.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,321.403,839.0085.4 %5.07,342.354,620.6037.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,764.5449,858.00-109.8 %0.03,381.5512,072.39-257.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,945.111,170.4239.8 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,512.14177,015.00-480.1 %0.05,128.5018,964.55-269.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค29,943.4433,811.93-12.9 %0.06,440.553,931.9738.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,928.6623,319.002.5 %1.04,676.269,973.88-113.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,386.7423,525.633.5 %1.55,405.074,984.857.8 %3.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,705.8736,738.009.7 %4.520,731.741,588.7492.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,255.71ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,024.5915,558.1440.2 %5.04,855.394,064.0816.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,266.0316,790.0049.5 %5.02,290.0591.6696.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,607.1695,255.25-74.4 %0.02,677.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,800.89161,715.53-862.5 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,088.80-53.4 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.53,829.9675,373.00-40.0 %0.09,882.566,728.7631.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,732.2519,000.0026.2 %5.05,937.959,645.78-62.4 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)19,057.058,636.0054.7 %5.01,829.84671.6463.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,900.07959.7549.5 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29694.1059.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.982,508.3731.6 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง39,860.0652,829.00-32.5 %0.0307,282.81956.2399.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03686.8055.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,391.8931.5 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90669.3260.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,356.9843.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.13,227.4218,557.00-40.3 %0.03,422.683,177.227.2 %3.5
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58172.7189.7 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,886.9122,000.0031.0 %5.03,828.72307.0092.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,898.135,366.0079.3 %5.06,213.505,140.4017.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 164,688.5556,136.0013.2 %5.02,374.354,144.75-74.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 246,685.5349,143.90-5.3 %0.03,808.362,226.8041.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,795.6428,749.0014.9 %5.083,859.564,764.8094.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 435,069.8119,111.6045.5 %5.05,061.065,512.80-8.9 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,226.6428,270.0050.6 %5.06,213.6415,198.94-144.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,492.3315,637.0055.9 %5.07,115.234,578.0335.7 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.48,570.5017,024.6664.9 %5.011,187.557,085.9136.7 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี45,216.6933,715.4825.4 %5.03,758.80256.6593.2 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,374.648,160.2121.3 %5.0296.5528.5090.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,707.05120,292.00-202.9 %0.03,271.54440.7786.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 182,495.9142,352.0048.7 %5.033,444.64791.2997.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,184.3036,318.00-79.9 %0.042,471.13610.7598.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,324.5934,080.34-76.4 %0.022,851.961,531.4193.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 359,568.8924,252.0059.3 %5.028,699.871,303.0095.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4171,016.7221,054.0087.7 %5.074,232.20298.2799.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 525,798.2212,823.9150.3 %5.08,783.93810.0090.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 44,379.8719,112.0056.9 %5.016,890.46244.5498.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,717.0411,148.00-14.7 %0.041,980.34231.7099.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,827.8927,353.00-45.3 %0.090,098.091,863.9097.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,157.1314,520.00-30.1 %0.05,391.90603.4488.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,602.1453,435.60-9.9 %0.02,657.111,161.1556.3 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,173.58193.0097.9 %5.0846.649.6198.9 %5.0
รวม 5,361,701 6,709,330 -25.13 % 1,401,050 696,854 50.26 %