สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 86,034.029,688.0088.7 %5.05,260.87132.0297.5 %5.0
รวม 86,034 9,688 88.74 % 5,261 132 97.49 %