สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต207,123.91356,000.00-71.9 %0.08,343.764,764.3942.9 %5.0
รวม 207,124 356,000 -71.88 % 8,344 4,764 42.90 %