สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ319,030.78456,000.00-42.9 %0.012,520.99503.0096.0 %5.0
รวม 319,031 456,000 -42.93 % 12,521 503 95.98 %