สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 396,396.2272,897.0081.6 %5.06,111.32227.0096.3 %5.0
รวม 396,396 72,897 81.61 % 6,111 227 96.29 %