สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน298,520.97190,000.0036.4 %5.06,267.66429.9393.1 %5.0
รวม 298,521 190,000 36.35 % 6,268 430 93.14 %