สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว89,927.1849,046.0045.5 %5.05,198.34656.7787.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,417.038,461.98-56.2 %0.02,848.62402.8585.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน4,626.649,112.43-97.0 %0.01,596.57359.7377.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,869.0610,701.30-273.0 %0.01,915.66194.7589.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,928.627,829.00-99.3 %0.0759.99170.4577.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ8,886.698,322.006.4 %3.02,521.65736.6770.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา4,692.017,233.00-54.2 %0.02,499.84115.2595.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง37,497.4613,786.2763.2 %5.02,640.23601.2577.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,904.0213,305.61-125.4 %0.02,383.36130.0094.5 %5.0
รวม 163,749 127,798 21.96 % 22,364 3,368 84.94 %