สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ100,304.8348,006.0052.1 %5.05,016.991,417.9671.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,519.253,152.80-107.5 %0.02,718.76126.3695.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,400.813,778.49-11.1 %0.0380.32114.8169.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,667.033,713.00-1.3 %0.0584.65129.2577.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,798.309,779.99-157.5 %0.02,471.72279.8088.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,568.979,774.56-113.9 %0.02,774.75189.5393.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,947.437,397.04-6.5 %0.01,278.74240.8981.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,997.795,676.24-89.3 %0.02,615.98246.3890.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,647.205,584.79-111.0 %0.02,744.79161.8994.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,861.046,984.00-80.9 %0.0878.9466.4392.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,033.285,154.92-27.8 %0.03,457.94149.2195.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,483.836,820.00-95.8 %0.0697.71436.5037.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,882.3915,675.081.3 %0.52,112.55169.1092.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,099.3116,465.00-80.9 %0.01,751.72400.9877.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,347.8834,554.12-140.8 %0.02,070.71238.4588.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,578.2118,177.30-16.7 %0.01,419.81256.3481.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,571.7418,311.8811.0 %5.01,513.63341.7877.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,669.8335,877.00-73.6 %0.01,163.51338.5370.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,075.687,942.0062.3 %5.01,200.23271.5677.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,935.5420,224.00-6.8 %0.01,047.75341.8167.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี25,314.8420,229.0020.1 %5.01,193.58159.6586.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,793.664,676.19-160.7 %0.0695.13216.0068.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,755.1017,927.0013.6 %5.01,182.14131.6688.9 %5.0
รวม 325,254 325,880 -0.19 % 40,972 6,425 84.32 %