สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร145,753.0564,000.0056.1 %5.05,310.90175.2996.7 %5.0
รวม 145,753 64,000 56.09 % 5,311 175 96.70 %