สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ101,680.6225,000.0075.4 %5.05,145.18110.4797.9 %5.0
รวม 101,681 25,000 75.41 % 5,145 110 97.85 %