สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 136,786.41108,447.0020.7 %5.06,849.22552.1091.9 %5.0
รวม 136,786 108,447 20.72 % 6,849 552 91.94 %