สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี130,912.8459,234.0054.8 %5.06,749.161.95100.0 %5.0
รวม 130,913 59,234 54.75 % 6,749 2 99.97 %