สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,320.8213,300.000.2 %0.53,797.031,577.9558.4 %5.0
รวม 13,321 13,300 0.00 % 3,797 1,578 0.00 %