สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์477,714.00238,524.0050.1 %5.06,477.14319.6095.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย278,957.44254,000.008.9 %4.01,313.41821.6037.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา2,931.8113.0099.6 %5.017.851.8589.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย287,548.16258,000.0010.3 %5.01,652.91424.2174.3 %5.0
สำนักข่าว18,414.9251,000.00-176.9 %0.05,670.60370.3793.5 %5.0
รวม 1,065,566 801,537 24.78 % 15,132 1,938 87.20 %